തൃശൂർ

തൃശൂരിലേക്ക് എത്തുന്ന യാത്രക്കാരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന പുരത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം.